Politika privatnosti


POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvodne napomene

Privredno društvo Oružje doo Beograd-Zvezdara, sa registrovanim sedištem na adresi Gvozdićeva broj 7, Beograd-Zvezdara, matični broj 21625248, PIB 112194390 (u daljem tekstu: „Oružje doo“) na sekciji stranice Webshop na internet sajtu www.oruzje.com (u daljem tekstu: „Sajt“) podatke o ličnosti fizičkih lica prikuplja i obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Obrada podataka o ličnosti mora biti zakonita i zasnovana na pristanku fizičkog lica čiji se podaci obrađuju. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku.

Lica na koja se podaci o ličnosti odnose, imaju pravo na obaveštenost, na pristup podacima, na ispravku i dopunu, na brisanje podataka o ličnosti, na ograničenje prikupljanja i obrade, na prenosivost podataka i pravo na prigovor.

Sva gore navedena prava mogu se otvariti kontaktiranjem Oružja doo na sledeću e-mail adresu: info@oruzje.com

Politika privatnosti stranice Webshop na Sajtu

Politika privatnosti reguliše način i svrhu prikupljanja i obrade podataka o ličnosti korisnika internet stranice Webshop na Sajtu u vlasništvu Oružje doo, kao i njihovo čuvanje u bazama podataka.

Pravni osnov i svrha prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

Prikupljanje podataka o ličnosti fizičkog lica koje poseti sekciju stranice Webshop na Sajtu vrši seu sledeće svrhe:

 • Ispunjavanja obaveza koje proističu iz Uslova korišćenja objavljenih na sekciji stranice Webshop na Sajtu (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“) i to:
  • Kreiranja korisničkih naloga lica koja vrše registraciju za kupovinu na sekciji stranice Webshop na Sajtu
  • Popunjavanja formulara neregistrovanih Korisnika za kupovinu na sekciji stranice Webshop na Sajtu
  • Pružanja usluge komunikacije sa administrativnim timom Sajta;
 • Ostaviranja zakonskih poslovnih interesa Oružja doo u svrhu:
  • Boljeg korisničkog iskustva, unapređenja sajta i usluga i bezbednosti trgovine;
Podaci o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju

U skladu sa navedenom svrhom obrade i prikupljanja podataka o ličnosti, Oružje doo prikuplja sledeće podatke korisnika:

 • Ime i prezime;
 • Adresu koju lice dostavi;
 • Broj telefona;
 • JMBG;
 • E mail adresu;
 • IP adresu

Sladištenje i rok čuvanja podataka o ličnosti

Oružje doo će u okviru sekcije stranice Webshop na Sajtu primeniti odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ta se obaveza primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog čuvanja i njihovu dostupnost.

Podaci o ličnosti u okviru sekcije stranice Webshop na Sajtu čuvaju se za vreme postojanja korisničkog naloga i 30 dana po brisanju korisničkog naloga.

Podaci o ličnosti u okviru sekcije stranice Webshop na Sajtu za neregistrovane Korisnike čuvaju se 30 dana nakon popunjavanja podataka prilikom naručivanja proizvoda.

Oružje doo može čuvati lične podatke korisnika i duže od gore navedenog roka u slučaju da je to potrebno zbog postupka pred sudom ili drugim državnim organom, dokle god je to neophodno, kako bi Oružje doo zaštitilo svoja prava i interese.

Svi podaci o ličnosti fizičkih lica se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima u okviru Oružje doo kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Oružja doo odgovorni su za primenu načela zaštite podataka o ličnosti.

Obaveze Korisnika

Korisnici koji se oglašavaju u okviru sekcije stranice Webshop na Sajtu su u obavezi da dostave svoje stvarne, tačne i potpune podatke o ličnosti.

Korisnici su obavezi da Oružje doo obaveste slanjem poruke na e-mail adresu naznačenu u ovoj Politici privatnosti o bilo kakvim promenama u pogledu ličnih podataka koji se obrađuju kako bi se sa sigrnošću moglo utvrditi da lični podaci koji se prikupljaju i obrađuju su uvek ažurni i tačni.

Ukoliko se utvrdi da je Korisnik prekršio svoje obaveze ili ukoliko Oružje doo osnovano posumnja da su informacije koje je Korisnik dao lažne ili nepotpune ili na bilo koji način suprotne važećem zakonu ili ovoj Politici privatnosti, Oružje doo zadržava pravo da odbije prijavu za registraciju takvog korisnika ili da suspenduje njegovkorisnički nalog odmah bez obaveštenja. U tom slučaju korisnik nema pravo na bilo kakvu nadoknadu zbog odbijanja njegove prijave ili suspenzije ili prekida korisničkog naloga.

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Kolačići

Kolačić (cookie) je informacija sačuvana na računaru od strane internet stranice koju lice poseti. Kolačići čuvaju podešavanja, postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada se nanovo otvori ista internet stranica, internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prepozna lice koje je več posetilo sajt, te prikaže informacije prilagođene potrebama tog lica.

Izmena Politike privatnosti

Politika privatnosti može biti izmenjena u svako doba od strane Oružja doo bez prethodnog odobrenja. Izmenjen tekst postaje važeći odmah po objavi istog na Sajtu.