Uslovi korišćenja

Pravila i uslovi korišćenja internet prodaje na internet sajtu www.oruzje.com

I Uvodne napomene

Stranica internet prodaje (u daljem tekstu Webshop) nalazi se na internet adresi www.oruzje.com (u daljem tektu: „Internet Sajt“).

Ovim pravilima i uslovima korišćenja internet prodaje na Internet Sajtu (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“) uređuju se prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa kupovinom i plaćanjem proizvoda, način isporuke, kao i pravo na reklamaciju za kupljen proizvod i način komunikacije kako za fizička, tako i za pravna lica na Internet Sajtu u okviru sekcije stranice Webshop i ovi Uslovi korišćenja imaju karakter ugovora po pristupu, odnosno formularnih ugovora u smislu člana 142 Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije koji se zaključuje između:

 • privrednog društva Oružje doo Beograd-Zvezdara, sa registrovanim sedištem na adresi Gvozdićeva broj7, Beograd-Zvezdara, matični broj 21625248, PIB 112194390, koga zastupa Željko Radošević JMBG 2002980110001, u svojstvu direktora, kao društva koje je osnivač i vlasnik Internet Sajta u smislu odredbe stava II ovih Uslova korišćenja (u daljem tekstu: “Prodavac“), s jedne strane; i
 • pravnog ili fizičkog lica koje kupuje proizvode u okviru sekcije stranice Webshop na Internet Sajtu koji ispunjava uslove i poseduje dokumentaciju propisanu Zakonom o oružju i municiji (kako nabaviti oružje) (u daljem tekstu: „Kupac“).

Ugovor može biti zaključen elektronskim putem, odnosno u elektronskom obliku.

Ponuda i prihvat ponude mogu se dati elektronskim putem, odnosno u elektronskom obliku.

Prodavac je dužan da, bez odlaganja, elektronskim putem, posebnom elektronskom porukom, potvrdi prijem elektronske poruke koja sadrži prihvat ponude za zaključenje ugovora.

Ugovor u elektronskom obliku smatra se zaključenim onog časa kada Prodavac primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvata ponudu.

Ponuda i prihvat ponude, kao i druge izjave volje učinjene elektronskim putem, smatraju se primljenim kada im lice kome su upućene može pristupiti.

Korišćenjem Internet Sajta Kupac je saglasan i pristaje na Uslove korišćenja koji su definisani u daljem tekstu i vezani su za pravila prodaje oružja od strane Prodavca za koje se isti opredeli u okviru sekcije stranice Webshop na Internet Sajtu, u svemu u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Radi izbegavanja svake sumnje, Uslovi korišćenja primenjuju se na svaki pristup sadržajima na Internet Sajtu u vezi sa kupovinom proizvoda, i to kako na registrovane, tako i na neregistrovane Kupce, te Kupac izjavljuje da je odvojio potrebno vreme i pažnju kako bi pročitao i razumeo ove Uslove korišćenja koji su javno dostupni i objavljeni u okviru sekcije stranice Webshop na Internet Sajtu, te izričito potvrđuje da je pristupom na Internet Sajt pročitao Uslove korišćenja i prihvatio bez bilo kakvog ograničenja ove Uslove korišćenja koji su za njega obavezujući.

II Vlasništvo i Prava intelektualne svojine

Internet Sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal, programski kod i ostali materijal na Internet Sajtu (u daljem tekstu: “Sadržaj”), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Prodavca, ili su na Internet Sajtu postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim Uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno.

Svako kopiranje, izmene, distribucija ili objavljivanje Sadržaja bez prethodnog pismenog odobrenja Prodavca i/ili subjekta koje je vlasnik odgovarajućeg Sadržaja zabranjeno je, te podleže pravnim sankcijama u skladu sa zakonima Republike Srbije. S tim u vezi, Prodavac će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i pravo da pokrene parnični postupak za povredu autorskog prava i krivični postupak za povredu prava intelektualne svojine protiv Kupca koji izvrši povredu i/ili neovlašćeno koristi intelektualna prava.

Internet Sajt sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji Kupca usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatni sadržaji. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Internet Sajtu.

III Obaveze i Zaštita podataka o ličnosti Kupca

Prodavac se obavezuje da će Kupcu pružati usluge prodaje proizvoda na način kako je definisano u ovim Uslovima korišćenja, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a Kupac se obavezuje da će prilikom korišćenja sekcije stranice Webshop na Internet Sajtu poštovati i u svemu se pridržavati pravila i obaveza koja su definisana u ovim Uslovima korišćenja, kao i važećih propisa Republike Srbije.

Kupac je saglasan da, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i Politikom privatnosti, Prodavac može prikupljati, obrađivati i čuvati lične podatke Kupca na način kako je to bliže uređeno i definisano u Politici privatnosti.

Sadržaj Politike privatnosti dostupan je u okviru sekcije stranice Webshop na Internet Sajtu i Kupac ga može preuzeti i sa njenim pravilima se detaljno upoznati.

IV Predmet prodaje

Predmet prodaje na sekciji Webshop Internet sajta je lovačko i sportsko oružje, delovi tog oružja i municija za to oružje (u daljem tekstu „Proizvod“). Prodavac nastoji da svu robu na Internet Sajtu opiše što je tačnije moguće. Fotografija Proizvoda može poslužiti kao osnovna informacija o izgledu proizvoda. Prodavac napominje da je fotografija Proizvoda data informativno i da ne može da garantuje da bezuslovno verno prikazuje izgled Proizvoda.

Ukoliko Kupac ima dodatnih pitanja o Proizvodu može kontaktirati Prodavca na sledeću e-mail adresu: info@oruzje.com.

Webshop sadrži katalog Proizvoda i to:
 • naziv i opis proizvoda;
 • cenu sa pripadajućim porezom na dodatu vrednost;
 • iznos troškova dostave u skladu sa važećim cenovnikom operatora poštanskih usluga;
 • najmanje jednu fotografiju proizvoda;
 • naznaku da li je proizvod dostupan ili je rasprodat;
 • druge podatke o proizvodu.

V Registracija

Za korišćenje usluga kupovine Proizvoda u okviru sekcije stranice Webshop na Internet Sajtu moguća je registracija.

Registrovani Kupac mora biti punoletan. Prilikom registracije Kupac će najpre izabrati da li se registruje kao fizičko ili kao pravno lice.

U slučaju kada se Kupac registruje kao fizičko lice, potrebno je da odabere svoje korisničko ime, potom da upiše svoje ime i prezime i jedinstveni matični broj građanina (JMBG), kao i adresu prebivališta. Takođe, potrebno je da Kupac prijavi svoju e-mail adresu kao i lozinku, koje će koristiti kao pristupne podatke svom korisničkom nalogu.  

Ukoliko Kupac vrši registraciju kao pravno lice, pored odabira odgovarajućeg korisničkog imena i lozinke za kreiranje i pristup svom korisničkom nalogu, neophodno je i da upiše podatke koji se odnose na poslovno ime privrednog društva, matični i poreski identifikacioni broj i adresu registrovanog sedišta. Lice koja popunjava korisnički nalog u ime pravnog lica kao Kupca potvrđuje da ima ovlašćenje da postupa u ime i za račun navedenog pravnog lica kao Kupca i da to pravno lice prihvata ove Uslove korišćenja.

Kada Kupac izvrši registraciju kao fizičko ili pravno lice sa odgovarajućim, gore opisanim pristupnim podacima, Prodavac će poslati elektronsku poruku Kupcu sa odgovarajućim linkom za potvrđivanje registracije.

Kupac samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Internet Sajta putem pristupnih podataka. Ukoliko Kupac posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka i svog korisničkognaloga, o tome će bez odlaganja obavestiti Prodavca.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Kupac izjavljuje da lični pristupni podaci koje pruža su tačni i odgovaraju stvarnom stanju, da ne koristi podatke drugog fizičkog ili pravnog lica, kao i da neće davati svoje pristupne podatke trećim licima.

Ovim Uslovima korišćenja isključena je bilo kakva odgovornost (krivična, materijalna i prekršajna) Prodavca za netačno objavljen lični podatak koji se odnosi na Kupca.

Ovim Uslovima korišćenja Kupac se posebno upozorava da unošenje netačnog podatka ili na drugi način prikrivanje tačnog podatka ili lažno prikazivanje podatka prilikom popunjavanja korisničkog naloga na Internet Sajtu kojem se osigurava za sebe ili drugog protivpravna imovinska korist predstavlja krivično delo računarske prevare koje je kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine u smislu Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Svaki Kupac može imati i koristiti samo jedan registrovani korisnički nalog.

Nakon registracije, Kupac bira željeni Proizvod, te nakon toga u obavezno polje „ISPRAVE“ ubacuje skeniranu dokumentaciju neophodnu za kupovinu odabranog Proizvoda (link do „kako nabaviti oružje“ na sajtu oružje.com). Navedeno važi i za neregistrovane Kupce.

Prodavac ne odgovara za dostavljanje lažnih isprava.

VI Cena Proizvoda

Cena Proizvoda je jasno istaknuta u katalogu Proizvoda sa pripadajućim porezom na dodatu vrednost. Prodavac zadržava pravo promene cene, kao i pravo da pojedini proizvod doda ili povuče iz ponude, bez prethodnog obaveštavanja Kupca, i u svakom trenutku. Kupac je dužan da redovno proverava cenu i dostupnost određenog proizvoda.

Cena Proizvoda je izražena u dinarima i u eurima sa uračunatim PDV-om.

VII Način plaćanja proizvoda

Plaćanje proizvoda se vrši po izboru Kupca i to prilikom odabira opcije “KUPI ODMAH” za
registrovane Kupce i prilikom popunjavanja formulara za neregistrovane Kupce.
Kupac ima pravo da izabere jedan od ponuđenih načina plaćanja poručenog Proizvoda dostupne na predmetu u trenutku kupovine.

 • Registrovani Kupci – Zaključenje ugovora i isporuka proizvoda

Registrovan Kupac izborom opcije “KUPI ODMAH” upućuje ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji. Povratnom porukom, najkasnije u roku od 2 dana, Prodavac potvrđuje porudžbinu i obaveštava o roku dostave poručenog proizvoda, u kom slučaju će se smatrati da je ugovor zaključen. Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga, da obezbedi porudžbinu, obavestiće Kupca da je porudžbina otkazana i u tom slučaju neće doći do zaključenja ugovora.

Kupac ima rok od 5 dana od dana kupovine za uplatu novca.

 • Opcija za neregistrovane Kupce

Ukoliko Kupac želi da realizuje kupovinu proizvoda, bez prethodne registracije izborom opcije “KUPI ODMAH“ popunjava neophodne ponuđene podatke.

Plaćanje je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina koje Kupac izabere: opštom uplatnicom/e-banking, mbanking, platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje prekoInterneta, kao i drugim načinima plaćanja dostupnim u trenutku plaćanja na Internet Sajtu.

VIII Način preuzimanja Proizvoda

Kupac može preuzeti Proizvod isključivo u sedištu privrednog društva Oružje doo Beograd-Zvezdara, na adresi Gvozdićeva broj 7, Beograd-Zvezdara.

U slučaju da se Kupac nalazi van teritorije Republike Srbije preuzimanje Proizvoda će se obaviti u zavisnosti od konkretnog slučaja a u skladu sa uputstvom koje će Kupac primiti na svoj e-mail od Prodavca u roku od 3 dana od obavljene kupovine.  

IX Reklamacija

Kupac ima pravo na reklamaciju Proizvoda u roku od 7 dana od dana prijema, a ako
je isporučen Proizvod:
 • oštećena,
 • nekompletna, ili
 • ne odgovora specifikaciji porudžbine.

Kupac ostvaruje svoje pravo na reklamaciju slanjem pisanog zahteva na sledeću e-mail adresu:
info@oruzje.com

Prodavac će u roku od 8 dana da odgovori Kupcu da li prihvata reklamaciju, da se
izjasni o zahtevu ili da da konkretan predlog i rok (do 15 dana) o rešavanju konkretnog problema.
Ako prihvati reklamaciju, Prodavac će izvršiti zamenu Proizvoda sa onom koji nema fizičke
nedostatke ili onim koji tačno odgovara specifikaciji koju je Kupac zahtevao. Ako Prodavac nije u mogućnosti da proizvod zameni adekvatnim drugim proizvodom, izvršiće povrat
sredstava Kupcu, na isti način kako je izvršena uplata novčanih sredstava, a Kupac će vratiti Proizvod  u skladu sa važećim propisima.

X Postupak u slučaju povrede Uslova korišćenja

U slučaju povrede Uslova korišćenja, Prodavac ima pravo da:

 • Opomene Kupca putem e-maila
 • Privremeno ili trajno blokira Korisnički Nalog.

XI Nadležnost za rešavanje sporova

Sve sporove koji nastanu u vezi sa primenom ovih Uslova korišćenja Prodavac i Kupac će nastojati da reše mirnim putem, a ukoliko takvi sporovi ne mogu biti rešeni mirnim putem, rešavaće se pred stvarno i mesno nadležnim sudom u Beogradu.

XII Izmene Uslova korišćenja

Prodavac zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja, izmeni Uslove korišćenja unošenjem izmena u sadržaj ovog teksta, koje izmene će biti učinjene javno dostupnim Kupcu objavljivanjem na Internet Sajtu. Danom objavljivanja navedenih izmena na Internet Sajtu, smatra se da su iste stupile na pravnu snagu.

U Beogradu, dana 01.01.2021. godine


ORUŽJE DOO BEOGRAD-ZVEZDARA